STARS – Social Training And Antreprenorial Research Society

A fost înființată în iulie 2012 cu scopul de a promova pacea socială prin urmãtoarele activitãţi principale: formarea cetãţenilor activi şi informaţi, încurajarea metodelor alternative de soluționare a disputelor, studiul societãţii în toate aspectele ei şi promovarea antreprenoriatului, ca o metodă de evoluție individuală şi socială.

STARS își propune să ofere consultanță şi instruire pentru diverse grupuri (organizate sau nu) de cetăţeni, antreprenori şi alte componente sociale ale societății civile, care au nevoie de experienţa unei echipe diversificate de profesionişti.

STARS este o organizație puternică, având în vedere experiența relevantă și dedicarea membrilor săi. Fiecare membru al echipei STARS provine dintr-un mediu diferit și reprezintă o personalitate în rândul profesioniștilor. Am strâns laolaltã mediatori de profil înalt, specialiști în formare, profesioniști din domeniul juridic, antreprenori, arhitecți sociali, cadre didactice, reprezentanți ai societății civile, toți cu experiență solidă în implementarea proiectelor, logistică, educație, acoperind o scară de acțiune largă, complementarã și diversã.

Instruirea la standarde ridicate a profesioniştilor din cadrul organizaţiei noastre este unul dintre obiectivele fundamentale ale STARS, cu scopul de a deveni un punct de reper pentru calitate, promovând profesioniștii care văd mediere ca o vocație de viață. Astfel , dezvoltarea programelor de formare pentru mediatori și arbitri, dar şi antreprenoriatul social, este un obiectiv asumat cu deplină responsabilitate.

În acest scop, mediatorii şi formatorii în mediere din cadrul organizației s-au dezvoltat continuu urmând cursuri de perfecționare și au primit certificare de la organizaţii de renume internațional în domeniu, cum ar fi: The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation din Londra (Marea Britanie) , Regent College din Londra (Marea Britanie), Serviciul Federal de Mediere și Conciliere din Washington DC (SUA).

Cursurile de mediatori și arbitri organizate de STARS au înţeles necesitatea unui nivel ridicat de pregătire, în vederea implementării celor mai bune practici într-un standard bine definit. Cursurile de formare împãrţite pe sectoare de activitate (comunicare, analiza conflictelor, negociere, noțiuni juridice și de dezvoltare personală) continuã dezvoltarea profesioniștilor. De exemplu, sub sloganul „Experientia docet – Experienta este cel mai bun profesor”, în august 2013 a avut loc „Mentor Mediare” – un curs maraton de formare pe durata a 3 zile, la care au participat peste 120 de mediatori – studenți.

Ca o extensie fireascã, au fost elaborate programe de formare personalizate, adresate antreprenorilor și profesioniștilor din cadrul companiilor, subsumate eficienţei manageriale și atingerii obiectivelor de afaceri. Programele de formare organizaţioanlã ale STARS au propus o abordare a dezvoltării organizaționale prin training aplicat managerilor de mijloc și de top, cu scopul de a dezvolta abilități de analiză a conflictelor și a reduce resursele alocate în gestionarea conflictelor.

Editarea unei colecții de literatură în domeniul gestionãrii conflictelor a apărut ca o necesitate. Cu titluri semnate de autori români și traduceri ale lucrărilor profesioniştilor britanici, colecția își propune să aducă în peisajul românesc experiența și bagajul de informații al specialiștilor cu ani de muncă în gestionarea și soluționarea conflictelor. Aceste lucrări sunt dedicate profesioniștilor și non- profesioniștilor, oamenilor de afaceri, psihoterapeuților, studenților, dar şi oamenilor „casnici” în aceeași măsură – de fapt, tuturor celor care sunt, de obicei, implicaţi sau preocupaţi de conflict și soluţionarea sa.

Experienţa în dezvoltarea programelor de promovare a metodelor alternative de soluționare a litigiilor (ADR) a fost susținută de o serie de proiecte la care au participat membri STARS:

 • Conferința Naţionalã „Medierea aproape de tine!” (Decembrie 2011), la Palatul Parlamentului din București, a fost un eveniment-cheie la care au participat instituții de prestigiu din România, cum ar fi Casa Regală, Institutul Diplomatic Român și reprezentanți diplomatici de rang înalt. Reprezentanții Serviciului Federal de Mediere și Conciliere din Washington DC (SUA) au luat parte şi ei la conferința care a numãrat în jur de 200 de participanți.
 • Proiectul naţional și european „Caravana Medierii – Medierea aproape de tine”. Membrii STARS au jucat un rol-cheie în organizarea, logistica şi instruirea altor participanți la acest proiect important, dezvoltat între anii 2011-2013, al cărui obiectiv a fost promovarea medierii ca o metodã alternativă de soluționare a litigiilor. „Caravana” a constat în evenimente organizate în fiecare lună într-un alt oraș, unde publicul s-a putut întâlni cu mediatorii și a obținut informații directe cu privire la metodele ADR. În acest scop, au fost organizate 30 de evenimente lunare în România. Trei evenimente speciale au avut loc pe 24 mai 2012, cand „Caravana” s-a oprit în Bruxelles (Belgia) , în parteneriat cu Arthis – Maison Culturelle Belgo – Roumaine, pe 23 august 2012 în Kerkyra (Grecia) , în parteneriat cu Centrul Elen pentru Mediere și Arbitraj, iar pe 18 martie 2013 workshopul Caravanei a fost organizat la Ambasada României în Londra, în parteneriat cu Fundaţia Slynn și Camera de Comerţ Britanico-Românã.
 • Ne-am străduit să promovãm medierea în mass-media, inclusiv prin publicarea unei reviste de specialitate – „Medierea Tehnicã şi Artã” – singura revistã profesionalã relevantã pentru mediere la nivel european. Cu apariţie lunarã, atât în ​​limba engleză cât și în română, revista este orientatã cãtre mediatori, practicieni din domeniul juridic, dar şi cãtre oricine vrea să afle despre mediere.
 • Site-uri cum ar fi www.portalmediere.ro (dedicat promovãrii gratis a mediatorilor și a asociațiilor profesionale, folosit ca o bază de date relevantã) și www.medieretv.ro (ce gãzduieşte demonstrații video cu exemple practice și programe referitoare la diferitele mijloace alternative de soluționare a litigiilor) au ajutat la promovarea ADR, în general, şi a profesioniștilor în domeniul medierii. Acestea sunt un fel de „magazin general”, prin care oamenii pot afla unde, când, cum și cu cine îşi pot rezolva disputa pe cale amiabilă.
 • Forumul “Perspectiva profesională a economiei românești” (aprilie 2013), organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Turcia (TIAD) a găzduit mesajul echipei STARS dedicat mediului de afaceri: în climatul economic actual, companiile nu își pot permite ca o problemă de afaceri să degenereze într-o luptă juridicã ce are o influență directă asupra rezultatelor economice, iar o problemă de afaceri are nevoie de o soluție de afaceri. Astfel, medierea si celãlalte metode alternative de soluționare a conflictelor reprezintă un instrument de management care trebuie să fie stăpânit și integrat de către companii.
 • STARS a fost, de asemenea, partener al Primului Congres privind Munca și Protecția Socialã (iunie 2013), popularizând obiectivul său principal – pacea socială.
 • Echipa STARS dezvolta in prezent proiectul “Cum sa fii si tu un bun mediator” in cadrul mai multor scoli si licee bucurestene. Programul a debutat in cadrul “Saptamanii Altfel 2014” si va continua pe tot parcursul anului scolar 2014-2015, propunandu-si să dezvolte abilitățile elevilor pentru găsirea soluțiilor amiabile, pentru reducerea violenței verbale și fizice în rândul copiilor. În cadrul acestui proiect, o echipă de mediatori prezintă noțiuni de mediere elevilor din școlile și liceele bucureștene, în cadrul unor sesiuni de instruire, ateliere de lucru interactive, teste, concursuri etc. Crearea unor modele adecvate de comportament pozitiv și tolerant, chiar și dincolo de limita școlii, va contribui la prevenirea apariției și escaladării unor conflicte mai grave, dar și la facilitarea integrării în comunitate a elevilor.

Succesul proiectelor demonstrează, printre altele, capacitatea membrilor STARS de a lucra ca o echipă, alãturând expertiza și calificarea.

Stabilirea colaborărilor și parteneriatelor internaționale a venit ca o continuare fireascã și de dezvoltare a obiectivelor STARS:

 • parteneriatul media pentru a 4-a Conferință anuală privind medierea și a 8-a Competiţie Anualã în Mediere, organizate de Camera Internațională de Comerț din Paris – Paris, februarie 2013
 • parteneriat de organizare și mass-media la al 6-lea Congres de menținere a păcii, organizat de mediatorii din cadrul Mediators Beyond Borders International USA – Istanbul , februarie 2013.
 • parteneriatul organizational in vederea organizarii si gazduirii celui de-al 7-lea Congres de pace al Mediators Beyond Borders – Bucuresti, 23-26 aprilie 2015

Responsabilitatea implicãrii sociale și sprijinirii comunitãţii sunt valori care, pentru noi, sunt integrate în prezent. Astfel, membrii STARS au creat și s-au implicat activ în campanii de strângere de fonduri „CRED – Copii râd, eu dãruiesc”. Între 2012-2013 am desfășurat activități cu scopul de a facilita accesul la educație și asistență socială pentru copii din familii vulnerabile, cu suportul unui centru de zi din București; de asemenea, evenimentul „Maratonul Mustului” a găzduit donații de produse alimentare pentru două centre dedicate persoanelor în vârstă din țară.

Mugur Bogdan Mitroi
Presedinte

www.starseu.eu

Was founded in July 2012 with the aim to promote social peace through the following main activities: training active and informed citizens, encouraging alternative dispute resolution methods, study of society in all its aspects and promotion of entrepreneurship, as a method of individual and social evolvement.

STARS aims to provide consultancy and training for different groups (organized or not) of citizens, entrepreneurs and other social components for the civil society, who need the experience of a diverse team of professionals.

STARS is a strong organization, given the relevant experience and dedication of its members. Each member of STARS team comes from a different background and represents a personality amongst professionals. We gather high-profile mediators, training specialists, legal professionals, entrepreneurs, social architects, teachers, representatives of civil society, all with solid experience in project implementation, logistics, education, covering a large, complementary and diverse scale of action.

High standard training of professionals within our organization is one of the fundamental objectives of STARS, in order to become a benchmark for quality, promoting professionals who see mediation as a life vocation. Thus, the development of training programs for mediators and arbitrators, but also the social and entrepreneurship, is an objective assumed in full responsibility.

For this purpose, mediators and mediation trainers in the organization have continuously improved in development courses and received certification from organizations of international reputation in the field, such as: The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation in London (United Kingdom), Regent’s College London (United Kingdom), Federal Mediation and Conciliation Service in Washington DC (USA).

Courses for mediators and arbitrators organized by STARS, understood the need for a high level of training, in view of implementing best practices in a well-defined standard. Sector training courses (communication, conflict analysis, negotiation, legal notions and personal development) continue development of professionals. For example, under the slogan „Experientia docet – Experience is the best teacher”, in august 2013 there took place „Mentor Mediare” – a 3-day marathon training, which was attended by over 120 mediators-students.

As a natural extension, there were developed customized training programs addressed to entrepreneurs and professionals within companies, subsumed to managerial efficiency and achievement of business goals. STARS organizational training programs proposed an approach to organizational development through applied training to middle and top managers in order to develop skills in conflict analysis and reduce resources allocated to managing disputes.

Editing a literature collection in the field of conflict management has emerged as a necessity. With titles signed by Romanian authors and translations of works by British professionals, the collection aims to bring to Romanian landscape the experience and information baggage of specialists with years of work in the management and resolution of conflicts. These works are dedicated to professionals and non-professionals, businessmen, psychotherapists, students, but also to “domestic” people at the same extent – in fact all who are usually involved or concerned with conflict and its resolution.

Experience in developing programs to promote alternative methods of dispute resolution (ADR ) was supported by a series of projects attended by STARS members:
 • The National Conference „Mediation close to you!” (December 2011), at the Palace of Parliament in Bucharest, was a key event attended by prestigious institutions in Romania, such as the Royal House, the Romanian Diplomatic Institute and senior diplomatic representatives. The Federal Mediation and Conciliation Service from Washington DC (U.S.A.) representatives attended the conference, gathering about 200 participants.
 • The national and European project „Mediation Caravan – Mediation close to you”. STARS members have played a key role in organization, logistics and training of other participants in this important project developed between 2011-2013, whose objective was to promote mediation as an alternative dispute resolution. The “Caravan” consists in events organized every month in a different city, where the public could meet the mediators in person and get direct information on ADR methods. For this purpose, 30 events were organized monthly in Romania so far. Three special events took place on May 24, 2012, when „the Caravan” stopped in Brussels (Belgium), in partnership with Arthis – Maison Culturelle Belgo–Roumaine; on August 23, 2012, in Kerkyra (Greece), in partnership with the Hellenic Centre for Mediation and Arbitration; and on March 18, 2013, when the Mediation Caravan workshop was organized at the Embassy of Romania to London in partnership with The Slynn Foundation and the British-Romanian Chamber of Commerce.
 • We have endeavored to promote mediation in the media, including by publishing a specialized magazine – „Mediation Technique and Art” – the only relevant professional magazine for mediation at European level. With monthly issues both in English and Romanian, the magazine is oriented to mediators, legal practitioners, but also to anyone who wants to find out about mediation.
 • Websites such as www.portalmediere.ro (dedicated to free promoting of mediators and professional associations, used as a relevant database) and www.medieretv.ro (hosting video demonstrations with practical examples and shows about various alternative means of dispute resolution) helped to promote ADR in general and professionals in mediation field. They are like a „general store” where people can find out where, when, how and with whom they can settle their dispute amicably.
 • The „Professional Perspective of Romanian Economy” Forum (April 2013) organized by the Association of Turkish Businessmen (TIAD) hosted the message of STARS team to business environment: in the current economic climate, companies cannot afford business problem to escalate into a legal battle that has a direct influence on economic results and a business problem needs a business solution. Thus, mediation and the other alternative methods of conflict resolution represent a management tool that needs to be mastered and integrated by companies.
 • STARS was also a partner for the First Congress on Labor and Social Security (June 2013), popularizing its primary objective – social peace.
 • STARS team currently develops the Project “How you can be a good mediator” in several schools and high schools from Bucharest. Initiated in April 2014 during the „Different School Week”, the project will continue during the entire school year 2014-2015 and aims to develop students’ abilities to find amicable solutions to reduce verbal and physical violence among children. Within this project, a team of mediators presents notions of mediation to students from schools and highschools of Bucharest, by information sessions, interactive workshops, tests, competitions etc. Creating appropriate models of positive and tolerant behavior, even beyond the school, will help to prevent the emergence and escalation of more serious conflicts and facilitate integration in students community.

The success of the projects demonstrates, among other things, the ability of STARS members to work as a team, joining expertise and skills.

Establishing international collaborations and partnerships came as a natural continuation and development of STARS goals:

 • media partnership for the 4th Annual Conference on Mediation and the 8th Annual Mediation Competition, organized by the International Chamber of Commerce in Paris – Paris, February 2013
 • organizational and media partnership with the 6th Congress on Peacekeeping organized by Mediators Beyond Borders International USA – Istanbul, February 2013.
 • organizational partnership for organization and hosting the 7th Peace “Able” Congress of Mediators Beyond Borders – Bucharest, April 23-26, 2015
Responsibility of social involvement and support of community are values ​​which, for us, are integrated in the present. Thus, the STARS members have created and actively involved in the fundraising campaign „C.R.E.D. – Children laugh, I give”. During 2012-2013, we conducted activities aiming to facilitate access to education and social care for children within vulnerable families, supported by a daycare center in Bucharest; also the „Stum Marathon” event hosted food donations for two centers dedicated to elderly people in the country.

Mugur Bogdan Mitroi
Chairman

www.starseu.eu